Γενικοί Όροι

 1. Ισχύς
  Οι κατωτέρω όροι παράδοσης και πληρωμής θεωρούνται, ότι έγιναν αποδεκτοί από τον αγοραστή και τίθενται σε ισχύ συγχρόνως με την διαβίβαση της παραγγελίας, ή το αργότερο με την παραλαβή του εμπορεύματος ή την αποδοχή της υπηρεσίας.
  Γενικοί όροι συναλλαγών του αγοραστή που δεν έχουν αναγνωρισθεί ρητώς δεν αποτελούν συμβατικό μέρος, ακόμη και εάν δεν έχουν εγερθεί ενστάσεις κατά αυτών ή έχουν διεξαχθεί συμβάσεις προμηθειών εν γνώσει αποκλινόντων όρων.
  Οιαδήποτε τροποποίηση και/ή συμπλήρωση, καθώς και παραίτηση, αναγνώριση, εκχώρηση, συμψηφισμός, λογιστικός διακανονισμός, εκπροσώπηση, προσβολή, παραίτηση ή καταγγελία, είναι νομικά ισχυρές μόνο εάν πραγματοποιούνται υπό τήρηση του έγγραφου τύπου.
  Γενικοί όροι συναλλαγών του αγοραστή ή αποκλίσεις των όρων αυτών ισχύουν μόνον όταν έχουν την έγγραφη επιβεβαίωσή μας.
 2. Προσφορά και κλείσιμο συμφωνίας
  2.1 – Τα προσπεκτ μας, οι περιγραφές των προϊόντων μας, τα μοντέλα ή δείγματα ως και η παροχή συμβουλών αποσκοπούν στην ενημέρωση του αγοραστού και διευκολύνουν τις συναλλαγές και το κλείσιμο συμφωνιών.
  2.2 – Η συμβατική σχέση άρχεται, μεταξύ άλλων, από τη στιγμή που η παραγγελία επιβεβαιώνεται εγγράφως ή από της εκδόσεως του δελτίου αποστολής καθώς και της παραδόσεως του εμπορεύματος, ήτοι εκδόσεως του τιμολογίου.
 3. Τήρηση εχεμύθειας
  3.1 – Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται στη διαχείριση όλων των μη γνωστών εμπορικών και τεχνικών πληροφοριών που γνωστοποιούνται από την εμπορική σχέση ως απόρρητες πληροφορίες.
  3.2 – Ο προμηθευτής επιφυλάσσεται για τη γνωστοποίηση δικαιωμάτων προστασίας και την εκμετάλλευση δικαιωμάτων χρήσης των αντικειμένων και πληροφοριών του.
 4. Τιμές και όροι παραδόσεως
  4.1 – Οι τιμές νοούνται ως τιμές αποθήκης “EX Works”, πλέον των εξόδων συσκευασίας, μεταφοράς και Φ.Π.Α.
  4.2 – Σε περίπτωση εκτελέσεως της παραγγελίας χωρίς ιδιαίτερη αναφορά στις τιμές, ισχύουν οι τιμές της “EFPS – GEA Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.” κατά την ημέρα παράδοσης του εμπορεύματος.
 5. Όροι πληρωμής
  5.1 – Οι συμφωνηθείσες τιμές αποτελούν σταθερές τιμές. Νοούνται πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας, τελωνειακών τελών, ναύλων, ταχυδρομικών τελών και ασφάλισης.
  5.2 – Η πληρωμή πρέπει να καταβάλλεται καθαρά σε ΕΥΡΩ κατά τη συμβατική παράδοση και ημερομηνία πληρωμής, εντός 30 ημερών, ή κατόπιν ειδικής συμφωνίας. Η πληρωμή πρέπει να καταβάλλεται άμεσα. Δίνεται παράταση έως τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής, εφόσον δεν υφίσταται σοβαρός λόγος ανάκλησης.
  5.3 – Συμφωνηθείσα μορφή πληρωμής αποτελεί η μεταβίβαση σε τρεχούμενο λογαριασμό. Επιταγές ή συναλλαγματικές γίνονται αποδεκτές μόνο κατόπιν ειδικής συμφωνίας. Έως την εξαργύρωση τους η αξίωση πληρωμής παραμένει εις το ακέραιο. Συναλλαγματικές ή επιταγές δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από την υποχρέωση καταβολής του τιμήματος σε μετρητά, εκτός εάν εισπραχθούν ολοσχερώς και εμπροθέσμως. Σε περίπτωση διαμαρτύρησης συναλλαγματικής ή επιταγής μπορούμε να διεκδικήσουμε τόσο την απαίτηση του τιμήματος σε μετρητά όσο και να ασκήσουμε δικαιώματα εκ του χρεογράφου. Σε περίπτωση αποδοχής συναλλαγματικής ή επιταγής δεν χορηγείται καμία έκπτωση. Η ημερομηνία πίστωσης στο λογαριασμό του προμηθευτή καθορίζει την τήρηση της προθεσμίας πληρωμής.
  5.4 – Το τίμημα οφείλεται από την στιγμή που τα παραγγελθέντα εμπορεύματα τέθηκαν – στην περιοχή του εργοστασίου – στη διάθεση του πελάτη, ή από την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας πληρωμής. Ο πελάτης παραιτείται δια της αποδοχής των όρων αυτών, πάσης επισχέσεως και συμψηφισμού του τιμήματος σε περίπτωση ισχυρισμού του, ότι το εμπόρευμα έχει ελαττώματα ή ελλείψεις υποσχεθεισών ιδιοτήτων. Πάσα διαφορά περί ελαττώματος ή ελλείψεως ιδιοτήτων λύεται πρωτίστως με εξωδικαστική προσπάθεια των μερών. Επιφυλασσόμεθα διατηρούντες ρητώς το δικαίωμα, σε περίπτωση υπερημερίας, να υπαναχωρήσουμε εκ της συμβάσεως αυτής και να μας επιστραφεί το εμπόρευμα.
  5.5 – Τόπος πλήρωσης όλων των πληρωμών είναι η έδρα του προμηθευτή.
  5.6 – Η κράτηση ή μείωση πληρωμών λόγω διαμαρτυριών επιτρέπεται μόνο με συγκατάθεση του προμηθευτή. Η συγκατάθεση ισχύει για γραπτώς αναγνωρισμένες ή νομικά διαπιστωμένες αξιώσεις του αγοραστή.
  5.7 – Ο προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει τις απαιτήσεις του έναντι του αγοραστή και να παραχωρήσει την είσπραξη τους σε τρίτους.
  5.8 – Σε περίπτωση υπέρβασης του σκοπού πληρωμής, ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα επιβολής τόκων υπερημερίας ύψους πέντε (5) ποσοστιαίων μονάδων άνω του εκάστοτε βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
  5.9 – Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής και κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης προς τον αγοραστή, ο προμηθευτής μπορεί να διακόψει την πλήρωση της υποχρέωσης του έως την παραλαβή της πληρωμής.
  5.10 – Σε περίπτωση περισσοτέρων οφειλών του πελάτη έναντι μας και σημαντικής μείωσης της φερεγγυότητάς του, δικαιούμεθα να διεκδικήσουμε και εξωδικαστικώς όλες τις απαιτήσεις μας, που τελούν υπό προθεσμία δια δικαστικού επιμελητού, θέτοντες προθεσμία καταβολής στον πελάτη. Ο αγοραστής μπορεί να προβεί σε συμψηφισμό μόνο με ανταπαιτήσεις, οι οποίες προκύπτουν από τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
  5.11 – Αλλαγές που αφορούν τον κωδικό των υλικών δεν γίνονται δεκτές και ισοδυναμούν με ακύρωση παραγγελίας.
  5.12 – Ακυρώσεις παραγγελιών μετά την υποβολή τους στο σύστημα της EFPS – GEA Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. δεν γίνονται δεκτές, με συνέπεια να εκτελούνται, να παραδίδονται και να τιμολογούνται στο σύνολο της αρχικά συμφωνημένης αξίας. Σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν συμφωνίας με τους Οίκους του Εξωτερικού, όσον αφορά ορισμένους τύπους Εξοπλισμού και εξαρτημάτων, υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας με επιβάρυνση 30% της καθαρής αξίας της. Σε κάθε περίπτωση, τα έξοδα Συσκευασίας, Μεταφοράς & Ασφάλισης του Εξοπλισμού και των εξαρτημάτων, επιβαρύνουν την ακύρωση της παραγγελίας.
  5.13 – Παραγγελίες που δεν γίνονται δεκτές από τον Πελάτη κατά την παράδοση τους, θα επιβαρύνονται με το κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης στην έδρα της EFPS – GEA Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ή σε συνεργαζόμενη με αυτήν εταιρία αποθήκευσης.
  5.14 – Εφόσον δικαιούστε απαλλαγή από το ΦΠΑ βάση της Α.Υ.Ο. 159/1546/1987 π.ο.λ. 69, πρέπει, εντός 40 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου, να προσκομίσετε στο λογιστήριό μας βεβαίωση θεωρημένη από το αρμόδιο τελωνείο. Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας δεν μπορεί να εκδοθεί πιστωτικό και πρέπει να καταβάλλετε τον ΦΠΑ. Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πρέπει να προηγείται συνεννόηση με το λογιστήριό μας πριν την τοποθέτηση της παραγγελίας.
 6. Λόγοι ανωτέρας βίας
  Σε περίπτωση κατά την οποία δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε εγκαίρως στις συμβατικές υποχρεώσεις μας για λόγους ανωτέρας βίας, ή άλλους λόγους για τους οποίους δεν ευθυνόμαστε εμείς, όπως π.χ. φυσικές καταστροφές, πόλεμος, κυβερνητικά μέτρα, κυκλοφοριακή κατάρρευση, αφερεγγυότητα προμηθευτών κλπ., αναστέλλεται η ισχύς τα σχετικής συμβατικής υποχρεώσεως μέχρι την άρση του κωλύματος, χωρίς να δικαιούται ο αγοραστής να απαιτήσει αποζημίωση.
 7. Χρόνος παραδόσεως
  7.1 – Ο χρόνος παραδόσεως των εμπορευμάτων μας δεν είναι σε καμία περίπτωση σταθερός και ενιαίος και δίδεται κατά προσέγγιση. Στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, οφείλουμε να τηρούμε τις συμφωνηθείσες προθεσμίες και ημερομηνίες και να επισημαίνουμε έντονες καθυστερήσεις.
  7.2 – Τόπος πλήρωσης αποτελεί η έξοδος των εμπορευμάτων του προμηθευτή, εκτός και εάν άλλως έχει οριστεί με τον αγοραστή, σύμφωνα με τους κανόνες INCOTERMS 2010.
  Ισχύουν οι κανόνες INCOTERMS 2010.
  Σε περίπτωση νομίμου καθυστερήσεως δεν υφίσταται θέμα αποζημιώσεως.
 8. Εγγύηση
  8.1 – Οι ιδιότητες του εμπορεύματος δεν θεωρούνται δεδομένες, εφ’ όσον δεν το έχουμε επιβεβαιώσει ρητώς.
  8.2 – Εμφανείς ζημιές στη συσκευασία και τα εμπορεύματα, μη συμφωνία των αντικειμένων παράδοσης με το δελτίο παράδοσης και τους κωδικούς προϊόντων, τις περιγραφές προϊόντων και τους αριθμούς σειράς που υπάρχουν στην παραγγελία, καθώς και ποσοτικές διαφορές, οφείλει ο αγοραστής να γνωστοποιεί το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του εμπορεύματος. Κατά τα λοιπά, οι ελλείψεις και τα ελαττώματα της παράδοσης πρέπει να γνωστοποιούνται με περιγραφή του προβλήματος, αμέσως μόλις διαπιστωθούν, με βάση τα δεδομένα της τακτικής εμπορικής συναλλαγής. Η γνωστοποίηση των προβλημάτων πρέπει να αποστέλλεται άμεσα από τον αγοραστή στον προμηθευτή υπό μορφή κειμένου.
  8.3 – Η εγγύηση παύει να ισχύει στους 6 μήνες από την ημερομηνία της παραδόσεως. Σε περίπτωση δικαιολογημένων παραπόνων, για ελαττώματα, παρέχουμε δυνατότητα αλλαγής ή διόρθωσης του ελαττωματικού εμπορεύματος.
  8.4 – Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα αξίωσης αποκατάστασης των επιπλέον δαπανών, μόνο εάν τούτο έχει ρητώς και εγγράφως συμφωνηθεί με τον προμηθευτή.
  8.5 – Αξιώσεις εγγυήσεως δεν υφίστανται εάν το πρόβλημα οφείλεται σε παραβίαση των προδιαγραφών χειρισμού, συντήρησης και τοποθέτησης, ακατάλληλη ή μη ορθή χρήση ή αποθήκευση, εσφαλμένο ή απρόσεκτο χειρισμό και φυσική φθορά, καθώς και επεμβάσεις στο παραδοτέο αντικείμενο από τον αγοραστή ή τρίτους.
 9. Παρακράτηση κυριότητας
  9.1 – Μέχρι αποπληρωμής του εμπορεύματος παραμένει η κυριότητά μας επ’ αυτού. Σε περίπτωση που ο αγοραστής πουλήσει το εμπόρευμα, γινόμαστε αυτομάτως κάτοχοι των εκ της πωλήσεως αυτής προερχομένων εξοφλητικών του απαιτήσεων. Ο πελάτης υποχρεούται να διαφυλάξει το εις ημάς ανήκον ποσό και να μας το καταβάλει μόλις του το ζητήσουμε. Σε περίπτωση παραβάσεως του κανονισμού αυτού υπέχει ο αγοραστής ποινική ευθύνη. Εάν ενσωματωθεί το εμπόρευμα σε άλλο κινητό πράγμα, καθιστάμεθα συνιδιοκτήτες του πράγματος αυτού ανάλογα με την αξία που έχει το ενσωματωμένο εμπόρευμά μας.
  9.2 – Σε περίπτωση στρεψοδικίας εκ μέρους του πελάτη μας ως προς την γνωστοποίηση του τελευταίου αγοραστή και εκχώρηση της απαιτήσεώς του, δικαιούμεθα εκ της καταπιστευτικής κυριότητας που έχουμε στο ακόμη μη πληρωθέν εμπόρευμα, να στραφούμε απ’ ευθείας κατά του τελικού αγοραστή και να ζητήσουμε την παράδοση του εμπορεύματος, ή την απ’ ευθείας σε μας πληρωμή του τιμήματος.
 10. Μεταβίβαση κινδύνου και ασφάλιση
  10.1 – Ο κίνδυνος για απώλεια, καταστροφή του εμπορεύματος ή πρόκληση ζημίας σε αυτό, μεταβαίνει στον αγοραστή από τη στιγμή που το εμπόρευμα τίθεται στη διάθεση του προς παραλαβή στους χώρους της αποθήκης μας και ο αγοραστής έχει ενημερωθεί σχετικά. Εφ’ όσον ο αγοραστής παραλάβει αμέσως το εμπόρευμα, ο κίνδυνος μεταβαίνει σε αυτόν ή στον μεταφορέα από τη στιγμή τοποθέτησης του εμπορεύματος προ του μέσου μεταφοράς προς φόρτωση ανεξάρτητα από το εάν δώσαμε εμείς την εντολή στον μεταφορέα κατόπιν παραγγελίας του αγοραστού. Το εμπόρευμα ασφαλίζεται μόνον κατόπιν κατηγορηματικής επιθυμίας του αγοραστή και βαρύνει τον ίδιο.
  10.2 – Ο αγοραστής υποχρεούται να ελέγξει το εμπόρευμα ο ίδιος ή δια ειδικού με δικά του έξοδα και κατά το δυνατόν πριν την μεταβίβασή κινδύνου για την ύπαρξη ελαττωμάτων ή ελλείψεως συμφωνηθέντων ιδιοτήτων.
  10.3 – Ο αγοραστής υποχρεούται να ασφαλίσει με δικά του έξοδα το αγορασθέν επί πιστώσει εμπόρευμα για τη διάρκεια της πιστώσεως για απώλεια, καταστροφή ή πρόκληση ζημίας και να εκχωρήσει σε εμάς απαιτήσεις προς την ασφάλεια εκ της προκλήσεως βλάβης στο ύψος της αξίας του εμπορεύματος.
 11. Ευθύνη
  11.1 – Σε περίπτωση ελαττωματικών παραδόσεων, η υποχρέωση προς αποζημίωση περιορίζεται ως αναφέρεται στην §8 και οπωσδήποτε το ανώτατο στην αξία του ελαττωματικού προϊόντος.
  11.2 – Αποκλείεται ρητώς και εφ’ όσον το επιτρέπει ο νόμος, οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιογόνες συνέπειες από ελαττώματα και πρόκληση ζημιάς σε περιουσία. Το ίδιο ισχύει μεταξύ άλλων και για τίτλους, όπως π.χ. από μη εκπλήρωση η θετική παράβαση συμβάσεως ή από αναγωγές αξιώσεις για αποζημίωση.
  11.3 – Εν όσω παρέχουμε στον αγοραστή τεχνική κάλυψη (τεχνικές πληροφορίες) απορρίπτουμε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εκ τούτου ευθύνη. Η κάλυψη μας αυτή δεν απαλλάσσει τον αγοραστή από την υποχρέωση του να ελέγχει το αγορασθέντα προϊόντα ως προς την καταλληλότητα τους.
  11.4 – Εν όσω υφίσταται υποχρέωση της “EFPS – GEA Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.” για πληροφόρηση, η “EFPS – GEA Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.” ουδεμία ευθύνη φέρει για την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που λαμβάνει από τους προμηθευτές της.
 12. Προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων μας
  Έχουμε το δικαίωμα της αποκλειστικότητα παραγωγής για σχέδια καθώς και προσφορές που παρήχθησαν από εμάς. Δεν επιτρέπεται η περαιτέρω παραχώρηση και αναπαραγωγή των σχεδίων καθώς και των προσφορών μας, η αξιοποίηση και γνωστοποίηση της ιδιομορφίας τους χωρίς ρητή έγκριση. Η παράβαση των όρων αυτών γεννά υποχρέωση προς αποζημίωση. Σε περίπτωση απονομής διπλώματος ευρεσιτεχνίας και σημάτων χρήσεως, διατηρούμε όλα τα δικαιώματα. Ο αγοραστής οφείλει να εγγυηθεί, ότι η κατασκευή και παράδοση των προϊόντων, που εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του, δεν παραβιάζουν δικαιώματα προστασίας τρίτων. Σχέδια και λοιπές προδιαγραφές παραμένουν στην αποκλειστική μας κυριότητα και όταν έχουμε χρεώσει γι’ αυτά τον αγοραστή.
 13. Έδρα αρμοδίου δικαστηρίου κ.α.
  13.1 – Τοπικός αρμόδια δικαστήρια για όλες τις διαφορές εκ του παρόντος, είναι τα καθ΄ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
  13.2 – Τόπος εκπληρώσεως για υπηρεσίες κάθε είδους για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη είναι η Αθήνα, ήτοι τα γραφεία της εταιρείας EFPS – GEA Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
Show Buttons
Hide Buttons
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vZWZwcy5nci93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvaG90c3BvdC1maWxlcy9oeWdoc3Bpbi9pbmRleC5odG0iICB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIj48L2lmcmFtZT4=
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vZWZwcy5nci93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvaG90c3BvdC1maWxlcy9oeWdoc3Bpbi1leHRlbmRlZC9pbmRleC5odG0iICB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIj48L2lmcmFtZT4=
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vZWZwcy5nci93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvaG90c3BvdC1maWxlcy9oeWdoc3Bpbi1ob3BwZXIvaW5kZXguaHRtIiAgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSI+PC9pZnJhbWU+
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vZWZwcy5nci93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvaG90c3BvdC1maWxlcy9oeWdoc3Bpbi1kb3VibGUtZmxvdy9pbmRleC5odG0iICB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIj48L2lmcmFtZT4=


Dear partners,

We are currently working on our new website and we will launch soon!


Αγαπητοί Συνεργάτες,

Αυτήν τη στιγμή εργαζόμαστε στην αναβάθμιση της ιστοσελίδας μας και σύντομα θα είναι διαθέσιμη!